MATEŘSKÁ ŠKOLA

MS_UVOD_nove

Charakteristika, umístění, vybavení MŠ

Mateřská škola je součástí ZŠ a sídlí společně se ŠJ v patrové budově naproti ZŠ. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd
v barvách duhy. Třída Zelená, třída Oranžová a třída Žlutá s klasickým pedagogickým přístupem a třída Modrá Montessori. Máme k dispozici třídy, herny, kabinety s pomůckami, sklady lůžkovin a přípravny jídla. K pohybovým aktivitám využíváme nově zrekonstruovanou zahradu MŠ s pískovišti a herními prvky. K projektům zaměřeným na ekologickou výchovu využíváme CHKO Litovelské Pomoraví. Stravu pro děti zajišťuje ŠJ. Materiální podmínky jsou dobré, děti mají dostatek hraček a pomůcek. Klademe důraz na to, aby se děti cítily ve třídách příjemně a bezpečně. Součástí celoročního projektu jsou návštěvy divadel a Sluňákova.

Třída Montessori je vybavena speciálním nábytkem, didaktickými pomůckami, určené pro danou věkovou kategorii (cvičení praktického života, smyslový materiál, jazyková výchova, matematika a kosmická výchova).

Oba vzdělávací směry jsou v pojetí mateřské školy rovnocenné a poskytují dětem kvalitní a plnohodnotné předškolní vzdělávání. Rodiče mají možnost v rámci mateřské školy zvolit pro své dítě takový vzdělávací způsob, který odpovídá jejich představám a výchovnému stylu v rodině.

KLASICKÝ VZDĚLÁVACÍ SMĚR vychází z tradičního modelu předškolního vzdělávání.

Cílem pedagogických činností je získávání základů klíčových kompetencí, důležitých pro budoucí život dětí. Učitelka umožňuje dětem v řízených i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti přirozeným způsobem a samostatně, podporuje jejich zvídavost, individualitu a socializaci.

MONTESSORI PEDAGOGIKA vychází z filozofie a myšlenek Marie Montessori. Třída je uspořádána v souladu
se zásadami a principy Montessori pedagogiky, při práci s dětmi jsou využívány skupinové i individuální činnosti.

Společné zásady všech tříd

Největší prioritou pro naši mateřskou školu je „kolektivní duch“. Bez ohledu na výchovný a vzdělávací směr, kterým se každá třída ubírá, mají všichni zaměstnanci stejnou vizi a jednotný postoj k zajištění chodu mateřské školy. Našim společným cílem jsou šťastné děti a spokojení rodiče. Všechny třídy se řídí školním vzdělávacím programem, který zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech do podoby odpovídající konkrétním potřebám a možnostem dětí.

Personální podmínky

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje mateřskou školu 104 dětí.

1. třída zelená – učitelky – Radoslava Klímová, Bc. Šárka Marková
2. třída modrá – učitelky – Ladislava Hufová, Jana Vrbková, Yvona Eliášová
3. třída oranžová – učitelky – Milana Zapletalová, Bc. Veronika Dudkovičová
4. třída žlutá – učitelky – Kateřina Husičková, Martina Kovaříková, Marcela Hutová

Režim dne v MŠ

6.15 –   9.00 hod.

Scházení dětí, samostatné nebo společné aktivity a hry, pohybové činnosti, pohybové hry, zdravotní cvičení, cvičení s náčiním, na nářadí, relaxační činnosti, hygiena, svačina

9.00 –   9.45 hod.

Společné činnosti dle tematického plánu

9.45 – 11.30 hod.

Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.00 hod.

Oběd a sebeobslužné činnosti

12.00 – 14.00 hod.

Relaxační chvilka s hudbou nebo pohádkou, odpočinek dle potřeby dítěte, klidové činnosti

14.00 – 16.15 hod.

Svačina, samostatné nebo společné aktivity a hry, pobyt na zahradě, rozcházení dětí