Zápis do MŠ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ

28.5.2021

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horka nad
Moravou od 1.9.2021
Ředitelka školy rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů takto: