ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Přihlašování k zápisu do 1. ročníku bude otevřeno od 1. března 2024.

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat dvě první třídy s kapacitou:

28 žáků ve třídě ZŠ a 26 žáků ve třídě Montessori.

Zápis do 1. třídy ZŠ

Proběhne v pátek 5. 4. 2024, v pavilonu D.
Rezervace časových termínů zápisu do 1. třídy
———————————————————————————————————————————————————

Zápis do 1. třídy Montessori

Proběhne v pátek 5. 4. 2024, v pavilonu C.
Rezervace časových termínů zápisu do 1. třídy MONTESSORI

Seznam školek, které mají program Montessori:

Mezinárodní Montessori MŠ – Vídeňská 675/5, Olomouc
Rodinná mikroškolka Čtyřlístek – Florykova 556, Olomouc
MŠ Sluníčko, Blahoslavova 2, Olomouc
Pružná školka, Kavaleristů 8
Zdravá anglická MŠ, Rybniční 158/3, Olomouc Nedvězí
MŠ Luběnice, Luběnice č. 80,  783 46 Těšetice

———————————————————————————————————————————————————

Před zápisem bude třeba vyplnit formulář „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“. Formulář žádosti bude k dispozici přímo u zápisu nebo je možné si jej stáhnout z našich webových stránek. Zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, (pro děti přezůvky).

Průběh zápisu:
K zápisu se dostaví dítě se zákonným zástupcem. Během zápisu projde dítě několika stanovišti, na kterých budou zkušení pedagogové a školní psycholog posuzovat připravenost dítěte k vstupu do školy. Každé dítě obdrží při zápisu kód. Tento slouží pro další komunikaci se školou a ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

O přijetí žáka do Montessori třídy rozhoduje ředitelka školy podle počtu bodů za splněná kritéria. Pokud bude zájem uchazečů převyšovat kapacitu, v případě stejného počtu bodů se o přijetí rozhodne losováním.

Výsledky zápisu:
Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a na informační tabuli u vstupu do školy.

B. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Věk dítěte
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

2. Práva a povinnosti rodičů
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36, odst. 4 zákona 561/2004 – Školský zákon). Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

3. Odklad povinné školní docházky
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 Školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. Školského zákona odloží začátek povinné docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení ( PPP, SPC) a odborného lékaře (dětský lékař, lékař pro děti a dorost), doručené nejpozději 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit školní docházku.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží obě doporučení k odkladu.

4. Cizinci a povinná školní docházka
Povinná školní docházka se vztahuje i občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (Hlava IV a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, (§ 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).

5. Rozhodování ředitele školy
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žádosti k zápisu:

Žádost o odklad
Žádost o odklad - pdf

Žádost rodičů k přijetí
Žádost rodičů k přijetí - pdf

Žádost rodičů k přijetí - Monte
Žádost rodičů k přijetí - Monte - pdf

Nahrávání...