Výchovný poradce

Výchovný poradce Mgr. Martin Malenovský se v oblasti výchovných a výukových problémů zabývá především:

 • jednáním s rodiči a žákem
 • jednáním s Pedagogicko-psychologickou poradnou /PPP/ a se speciálně-pedagogickými centry /SPC/ při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu /IVP/ nebo při uplatňování doporučení pro žáky s potřebou reedukace či jiných zohlednění
 • podporou při vypracování IVP pro integrované žáky
 • péčí o plnění IVP prostřednictvím konzultací s rodiči i pedagogy
 • podporou při řešení osobních problémů žáků
 • spoluprácí se školní psycholožkou a metodičkou prevence

V oblasti volby povolání provádí tyto činnosti:

 • monitoring aktuálních informačních zdrojů k volbě povolání (letáky ze SŠ, nábory na SŠ)
 • pořádá schůzky s rodiči a žáky 9.r. – seznámení s harmonogramem činností k volbě povolání a informacemi k přijímacímu řízení
 • vyučuje téma volby povolání v 8.ročníku
 • individuální poradenství k volbě povolání pro rodiče a žáky
 • návštěva burzy škol Scholaris se žáky 9.r.
 • práce s přihláškami na SŠ (instrukce k jejich vyplnění, kontrola správnosti údajů)
 • poradenství pro žáky a rodiče v průběhu přijímacího řízení
 • návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce žáky 8. r.

Konzultační hodiny:
kdykoliv po předchozí domluvě
tel.: 721 226 498

Spolupracující profesionální poradenská zařízení

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ÚP Olomouc
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc-Hodolany
tel.: 950 141 441
portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips

Speciálně pedagogické centrum Mohelnice
Masarykova 4
789 85
tel.: 583 430 835

Speciálně pedagogické centrum Šumperk
Erbenova 16
787 01
tel.: 583 222 324

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc
U Sportovní haly 1a
779 00
tel.: 585 221 045, 585 224 573

Nahrávání...