Metodik prevence

Činnost metodika prevence zajišťuje Mgr. Miroslav Kubíček, který provádí základní preventivní poradenství a zprostředkování odborné v oblasti rizikového chování a poruch chování. Jedná se především o následující činnosti:

Metodické a koordinační činnosti:

 1. kontrola a realizace preventivního programu
 2. práce s třídními kolektivy zaměřená na zvládnutí rizikových a nežádoucích forem chování
 3. metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence
 4. jednání a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 5. vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti MP, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti:

 1. zajišťování a předávání odborných informací o problematice soc. patol. jevů, o nabídkách programů a projektů pedagogickým pracovníkům školy
 2. vyhodnocování výsledků preventivní práce a získávání nových odborných informací
 3. vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence

Poradenské činnosti:

 1. vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy soc. patol. chování, poskytování poradenských služeb
 2. spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd, práce se třídou – včetně screeningových šetření
 3. příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole
 4. správa schránky důvěry

V rámci Preventivního programu jsou stanovena pravidla chování žáků ve třídě. Nejsou-li žákem dodržována, řídí se učitel podle stanoveného postupu:

Postup při porušování pravidel během výuky:

 1. Při porušení pravidel je žák dvakrát napomenut.
 2. Pokud narušuje dále výuku, je vyloučen ze třídy.
 3. Vyučující mu řekne, u kterého učitele (dohlížejícího) se bude ihned hlásit.
 4. Žák pod dohledem učitele vyplní Zápis o vyloučení z výuky, v něm popíše příčiny vyloučení.
 5. Žák pokračuje v práci, kterou mu zadal vyučující.
 6. Na konci hodiny si nechá potvrdit dohlížejícím učitelem Zápis.
 7. Pokud nestihne dokončit práci, dohodne se na náhradním termínu dokončení.
 8. Při druhém vyloučení musí zatelefonovat rodičům a popsat jim situaci,
 9. Při třetím vyloučení mu bude uděleno podle Školního řádu kázeňské opatření, pokud budou vyčerpána kázeňská opatření, bude mu snížena známka z chování.

Konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

Kontakt: miroslav.kubicek@zshorka.cz