Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2020/ 2021

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

NOVÉ – NOVÉ – NOVÉ – NOVÉ – NOVÉ – NOVÉ – NOVÉ – NOVÉ – NOVÉ

Vážení rodiče,

termíny přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia jsou pro tento školní rok stanoveny Ministerstvem školství ČR následovně:

· ŽÁCI 9. ROČNÍKU ZŠ (pondělí 8. 6. 2020)

· ŽÁCI 7. ROČNÍKU ZŠ (úterý 9. 6. 2020)

· ŽÁCI 5. ROČNÍKU ZŠ (úterý 9. 6. 2020) Letošní přijímací zkoušky se řídí novým Zákonem č. 135/2020 Sb. (http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym), který přináší několik zásadních změn.

Zde jsou nejdůležitější informace a změny:

· Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (výsledek ale platí pro obě zapsané školy).

· Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

· Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

· Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není v tomto roce odvolání přípustné.

· Nadále platí, že o přijetí dalších uchazečů, kteří zůstali v seznamu přijatých uchazečů „pod čarou“, tedy nebyli přijati, rozhodne ředitel školy podle počtu odevzdaných zápisových lístků, a to až do naplnění kapacity tříd.

· Zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Informace k vyzvednutí zápisového lístku:

Zákonní zástupci žáků 9. ročníku, kteří si dosud v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou nevyzvedli zápisový lístek, tak mohou učinit od pondělí 11. 5. 2020 každý pracovní den od 8:00 do 14:30 v kanceláři školy.

MŠMT ČR připravilo pro žáky připravující se na přijímací zkoušky internetové stránky Přijímačky bez obav: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prijimacky-bez-obav

Mgr. Martin Malenovský

výchovný poradce

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ – NĚKOLIK RAD

Vážení rodiče a vycházející žáci,

Pro letošní přijímací řízení je připraveno několik novinek – jednotné zadání přijímacích testů u všech maturitních oborů, nový tiskopis přihlášky i způsob vyplňování.

 • pro obory v denní formě vzdělávání má přihláška růžový podtisk
 • žáci naší školy dostanou dva formuláře s vyplněnou hlavičkou a druhou stranou přihlášky
 • do přihlášky si doplní vybrané střední školy a obory (u obou přihlášek stejně)
 • na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování.
 • po vyplnění bude přihláška opatřena razítkem a podpisem ředitelky školy – odevzdávat prosím výchovnému poradci Mgr. Martinu Malenovskému
 • za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. Naše škola vám nabízí aktivní spolupráci a poradenskou činnost při řešení problémů týkajících se přijímacího řízení

Dříve než odešlete přihlášku:

 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře
 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text)
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem
 • Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2020.

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

 • Zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole).
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.

Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek

Do 3 pracovních dnů (po posledním dnu konání PZ) ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Po oznámení rozhodnutí (doručení poštou) je třeba:

doručit zápisový lístek řediteli SŠ

 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předat k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)

nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (viz. vzor odvolání – formát pdf)

 • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ a konzervatoře v roce 2020 najdete také zde.

V případě nejasností se obraťte na výchovného poradce Mgr. Martina Malenovského
kdykoliv po předchozí domluvě
tel. 721 226 498