Projekty

Otevřená hodina dějepisu 5.12. 2012

5.12.2012

Ve středu 5.12. 2012 proběhly ve škole první dvě otevřené hodiny, které nabídla Jana Skácelíková s asistentem Martinem Malenovským. Obě hodiny, Čj i dějepis, se konaly v šesté třídě.

Projektový den – Svoboda nebo závislost

7.5.2012

Dne 7.5.2012 jsme realizovali projektový den s názvem Svoboda nebo závislost. Díky němu získali žáci informace o zásadách zdravého životního stylu a zdravé výživy, seznámili s reálnými následky patologických návyků (drogy, alkohol), a ve spolupráci s oborníky z institucí zabývajících se prevencí a léčbou závislostí mohli diskutovat a poznávat reálné hrozby závislostí.

Projektový den – Žijeme vedle sebe

11.1.2012

Dne 11. ledna 2012 jsme realizovali projektový den s názvem Žijeme vedle sebe (Multikulturní výchova). Jehož náplní byl život menšin v ČR, Romové (sociokulturní rozdíly, etnický původ, respektování, poznávání tradic, způsobu života, kultury, hledání cest komunikace).

Projektový den Jsme Evropané

21.12.2011

Dne 21. prosince proběhl další ze série projektových dnů. Tentokrát v rámci průřezového tématu Výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech s názvem Jsme Evropané. Téma se zabývá zejména poznáním významných Čechů, kteří se proslavili v celosvětovém měřítku.

Projektový den jako takový byl realizován pouze na prvním stupni, na kterém se první a druhý ročník dozvěděl mnoho zajímavého o významném českém malíři Josefu Ladovi. Třetí a čtvrtý ročník podrobně rozebral život a dílo Zdeňka Svěrák.

Na druhém sturni, ke kterému byl pro tuto aktivitu přiřazen i pátý ročník, proběhla integrovaná tematická výuka, tedy jedna z forem, jakým způsobem lze průřezová témata naplňovat.

Výsledky činností žáků byly prezentovány na nástěnkách.

Projektový den – Cena demokracie

16.11.2011

Dne 16.11.2011 proběhl projektový den s názvem Cena demokracie v rámci průřezového tématu Výchova demokratického občana (VDO). Obsahem byla potřebnost a důležitost hledání demokratických principů, dětská práva (hledání vzorů, nutnost osobní invence, osobní statečnost).