NAŽIVO+

logolink_nazivo

Projekt NAŽIVO+ (NAjdi si své místo v ŽIVOtě cestou udržitelného rozvoje plus)

Globálním cílem projektu je otevřít dveře multi- a interdisciplinárnímu vzdělávání, kde půjde o propojení tradičních metod a forem výuky s inovativními. Specifickým cílem pak je doplnit výstupy projektu NAŽIVO, a vytvořit tak ucelený komplex podkladů moderního vzdělávání, jenž bude nabídnut ostatním školám.

Půjde o promyšlené zapojení projektových dnů (PD) rozdělených tematicky dle pilířů (sociální, environmentální, ekonomický) udržitelného rozvoje do výuky, integrace PD do učiva a rozvoj VUR. Čtvrtým – doplňujícím – pilířem bude Montessori pedagogika – postupné otevírání Montessori tříd a zavádění Montessori metod do výuky.

Aby byla inovace Školního vzdělávacího programu úspěšná, budou učitelé absolvovat komplex seminářů a vlastní implementaci usnadní komplex doplňujících aktivit.

Realizace projektu byla ukončena 30.6.2012.

Projektový den Právní minimum

18.5.2013

Dne 18. května proběhl na naší škole projektový den s názvem Právní minimum (ochrana spotřebitele). Na jeho realizaci se podíleli studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří pro druhý stupeň připravili čtyři dílny, ve kterých upozorňovali na nástrahy číhající ve světě nákupů, uzavírání nejrůznějších smluv a dohod nebo reklamací. Na prvním stupni byl projektový den převážně zaměřen na nakupování a vyhodnocení možnosti úspor.

PD Právní minimum

Projektový den – Svoboda nebo závislost

7.5.2012

Dne 7.5.2012 jsme realizovali projektový den s názvem Svoboda nebo závislost. Díky němu získali žáci informace o zásadách zdravého životního stylu a zdravé výživy, seznámili s reálnými následky patologických návyků (drogy, alkohol), a ve spolupráci s oborníky z institucí zabývajících se prevencí a léčbou závislostí mohli diskutovat a poznávat reálné hrozby závislostí.

Projektový den - EVVO

Projektový den – Žijeme vedle sebe

11.1.2012

Dne 11. ledna 2012 jsme realizovali projektový den s názvem Žijeme vedle sebe (Multikulturní výchova). Jehož náplní byl život menšin v ČR, Romové (sociokulturní rozdíly, etnický původ, respektování, poznávání tradic, způsobu života, kultury, hledání cest komunikace).

PD Žijeme vedle sebe

Projektový den Jsme Evropané

21.12.2011

Dne 21. prosince proběhl další ze série projektových dnů. Tentokrát v rámci průřezového tématu Výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech s názvem Jsme Evropané. Téma se zabývá zejména poznáním významných Čechů, kteří se proslavili v celosvětovém měřítku.

Projektový den jako takový byl realizován pouze na prvním stupni, na kterém se první a druhý ročník dozvěděl mnoho zajímavého o významném českém malíři Josefu Ladovi. Třetí a čtvrtý ročník podrobně rozebral život a dílo Zdeňka Svěrák.

Na druhém sturni, ke kterému byl pro tuto aktivitu přiřazen i pátý ročník, proběhla integrovaná tematická výuka, tedy jedna z forem, jakým způsobem lze průřezová témata naplňovat.

Výsledky činností žáků byly prezentovány na nástěnkách.

PD Jsme Evropané

Projektový den – Cena demokracie

16.11.2011

Dne 16.11.2011 proběhl projektový den s názvem Cena demokracie v rámci průřezového tématu Výchova demokratického občana (VDO). Obsahem byla potřebnost a důležitost hledání demokratických principů, dětská práva (hledání vzorů, nutnost osobní invence, osobní statečnost).

PD Cena demokracie