Na zelenou

logo logoaxa1

Bezpečné cesty do školy

V dubnu 2008 uspěl náš projekt „Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelské Pomoraví“ v grantrovém programu Na Zelenou – Bezpečné cesty do školy, podporován Nadací Partnerství ve spolupráci s finanční skupinou AXA.

V rámci projektu byly dosaženy tři výstupy:

  • Zpracování souhrnné mapy okolí školy se všemi rizikovými místy, která sloužila jako podklad pro vytvoření komplexní koncepce řešení dopravy v Horce nad Moravou.
  • Dva projektové dny s tématikou dopravy a mobility (celá škola se jeden školní den věnuje určitému tématu)
  • Stojany pro žáky školy, kteří se dopravují na kole do školy.

Žáci si při zakreslení své obvyklé cesty do školy mohli uvědomit svá nebezpečná místa, kde jim hrozí nebezpečí od motorové dopravy. Takto mohla vzniknout souhrnná mapa okolí školy se všemi rizikovými místy. Tuto mapu pak předali dne 19. června 2008 zástupcům obce, která sloužila jako jeden z podkladů pro vytvoření komplexní koncepce řešení dopravy v Horce nad Moravou, včetně návrhů, jak zvýšit bezpečnost v okolí školy.
Velký význam pak byl ten, že žáci mohli svou školní mapu s rizikovými místy prezentovat na veřejném projednání koncepce dopravy dne 5. 11. 2008 a to za účasti cca 100 občanů. Mimo jiné zde byl projednáván záměr na vybudování chodníku a řešení dopravní situace na ulici Olomoucká, který by měl být také v roce 2009 také realizován.
Tento projekt tak měl ještě jednu přidanou hodnotu – učí a motivuje žáky, aby se zapojovali jako veřejnost do řešení problémů v obci, které se často týkají kvality života a problémů životního prostředí.

Na 1. stupni proběhl dne 20. 5. 2008 projektový den s dopravní tématikou-mapování cest, sčítání cyklistů, chodců a motor. vozidel na frekventovaných místech v obci, vyznačení nebezpečných míst, návrhy opatření.

Na 2. stupni zpracovávali žáci dotazníky a mapy ve 3 hodinách OV- ve dnech 20. 5. – 30.5. a 27. 5. provedli sčítání. Výsledky vyhodnotili v třídních mapách, vyznačili nebezpečná místa a navrhli opatření ke zklidnění dopravní situace v obci.

mapa

4. 6. 2008 se znovu sešla pracovní skupina, aby diskutovala nad výsledky mapování, dotazníků a sčítání. Jejich konečným vyhodnocením byly pověření žáci 9. tříd – K. Poulíčková, K. Pohlídalová, T. Ptačník, K. Denková, pod vedením M. Žitníkové a S. Krásné a předali ing. Martinkovi.

Na 19. 6. 2008 jsme svolali schůzku, na kterou jsme naplánovali slavnostní předání výsledků dotazníků a školní mapy Ing. Rozsívalovi z firmy IDOP, které zapracuje do komplexní studie obce Horka nad Moravou.

5. 6. 2008 proběhl na škole projektový den s tématikou Kolo a doprava. Žáci se podíleli na praktické části, kde se seznamovali s povinným vybavením kola, pomůckami pro běžné opravy a vyzkoušeli si odstranění závad na kole. Cílem je bezpečný dopravní prostředek, důraz na používání cyklistické přilby.

Ve školní družině proběhlo Dopravní odpoledne. Důraz kladen na bezpečné zvládání jízdy na kole- jízda zručnosti, seznamování s dopr. předpisy, praktické ukázky základů 1.pomoci a vhodného chování při nehodě. Zúčastnilo se 54 dětí 1.-3.ročníku.

Další projektový den s tématikou školního plánu mobility proběhl dne 19.10.2008. Jeho součástí byl i dotaz na to, jak se děti do školy dopravují, jak by se chtěly dopravovat nejraději a proč to není možné. Informace z dotazníků byly zpracovány do přehledné tabulky, ze které bylo patrné, kolik dětí se dopravuje pěšky, na kole a autem a z jakého důvodu. Byl tak získán základ pro plán mobility. Průzkum mobility se vztahoval jen na teplé měsíce. Výsledkem bylo, že do školy jezdí na kole 65 žáků (21%), MHD 48 žáků (16% – dojíždějí ze sousedních obcí), pěšky 166 (56%), autem 21 žáků (7%).
I z tohoto důvodu žáci na veřejném zasedání dne 5.11.2008 vysvětlili, proč je důležité jezdit na kole, chodit pěšky nebo používat MHD, jaký vliv má menší závislost na autech na kvalitu ovzduší, zdraví i na bezpečnost silničního provozu.