Základní informace

MODERNÍ VÝUKA V MODERNÍM PROSTŘEDÍ

esf_rop

Na základě dlouhodobých plánů a potřeb školy vznikl projekt, který vychází z filozofie Školního vzdělávacího programu Naživo a připravuje vhodné prostředí školy k jeho naplnění. Projekt Moderní výuka v moderním prostředí bude využit nejen ve školní výuce, ale dalším cílem projektu je zkvalitnění života v obci. Budou zmodernizovány prostory pro výuku, prostory pro přesun žáků, učitelů, obyvatelů i návštěvníků obce, dojde k vytvoření nových prostor pro volnočasové aktivity pro všechny obyvatele v obci.

Projekt v kostce

Žadatel – příjemce dotace (dle podmínek programu)

 • Obec Horka nad Moravou

Partneři projektu

 • ZŠ a MŠ Horka nad Moravou (účast v týmu ve fázi přípravy i realizace, zabezpečení věcné stránky projektu, nositel myšlenky projektu, zodpovědnost za provoz projektu a využítí výsledků projektu)
 • Sdružení rodičů při ZŠ Horka nad Moravou (členové sdružení se podíleli na přípravě projektu, jsou členy realizačního týmu, budou plnit hlavní roli v předávání informací o projektu pro rodiče, spolupořádat akce)
 • Obec Skrbeň (seznamuje své obyvatele s projektem a jeho výsledky, neboť žáci, rodiče i občané této obce budou výsledky projektu také využívat)
 • Sluňákov – centrum ekologických aktivit (koordinace aktivit v oblasti enviromentální výchovy a ochrany životního prostředí využívající výsledky projektu)
 • TJ Sokol Horka nad Moravou (rozšíření práce s mládeží a vznik nových oddílů využívájících výsledky projektu)

Financování projektu

Celkové náklady: 35 798 850,- Kč

 • 90 % dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblast podpory 2.3.2. Sociální infrastruktura
 • 10 % vlastní zdroje z rozpočtu obce

Harmonogram projektu

 • 5. 5. 2008 – předložení žádosti
 • 24. 9. 2008 – oznámení o přijetí projektu

———————————————————–

 • Do 2. 1. 2009 – podpis smlouvy (aktualizovat dle reálného termínu podpisu)
 • podzim 2008 – zahájení realizace

3. 11. 2008 – 31. 5. 2010 – Aktivita č. 3 – Modernizace a vybavení učeben pro zkvalitnění výuky

16. 2. 2009 – 16. 8. 2010 – Aktivita č. 2 – Modernizace venkovních prostor areálu školy

1. 4. 2009 – 31. 8. 2010 – Aktivita č. 1 – Rekonstrukce a modernizace budovy školy

 • 31. 8. 2010 – ukončení projektu

Cílové skupiny projektu – uživatelé

 • Žáci I. a II. stupně (stávající žáci)
 • Děti předškolního věku (budoucí žáci)
 • Učitelé a další personál ZŠ
 • Občané obce
 • Rodiče dětí – žáků ZŠ

Hlavní aktivity v projektu

AKTIVITA 1 – Rekonstrukce a modernizace budovy školy

 • Stavba vstupní haly a centrálních šaten
 • Stavba spojovacího koridoru
 • Modernizace stávajících prostor na chodbách pavilonů, změna využití, nové prvky (skříně pro vystavení pomůcek, prostory pro relaxaci, nástěnky pro prezentaci prací žáků apod.)
 • Elektroinstalace, plynoinstalace, vytápění, kanalizace

Stávající stav

koridor_pred1 chodba_pred satny_pred

Budoucí stav

koridor_po satny_nove

AKTIVITA 2 – Modernizace venkovních prostor areálu školy

 • Učebna v přírodě
 • Venkovní šatny
 • Dětský altán
 • Zelený altán
 • Multifunkční hřiště, komunikace a terénní úpravy
 • Vegetační prvky
 • Elektroinstalace, kanalizace

Stávající stav

za_skolou_pred_1 za_skolou_pred_2

Budoucí stav

ucebna_prirodopisu

AKTIVITA 3 – Modernizace a vybavení učeben pro zkvalitnění výuky

 • Vybavení jazykové učebny (interaktivní tabule, hlasovací zařízení, ozvučení, dataprojektor)
 • Vybavení učebny zeměpisu a přírodopisu (interaktivní tabule, hlas. zařízení, ozvučení, dataprojektor)
 • Vybavení učebny fyziky a chemie (audio vizuální vybavení viz. výše, demonstrační prvky pro žáky a učitele)
 • Třída Montessori (pomůcky, speciální nábytek)
 • Pracovní dílny (pracovní ponky, nářadí, židle)
 • Relaxační místnost (sedací soupravy, aparatura a ozvučení)
 • Počítačové učebny (PC a monitory)
 • IT do učeben a kabinetů (dataprojektory, plátna, počítače, notebooky, skenery, kopírka)
 • Vybavení učebny v přírodě (tabule, katedra, skříň, židle, lavice)

Stávající stav

fyzika_pred chemie_kabinet_pred

Budoucí stav

fyzika_po chemie_kabinet_po

Co se projektem dosáhne?

 1. Vytvoření vhodných podmínek pro moderní metody výuky
 2. Vytvoření vhodných podmínek pro volnočasové a sportovní aktivity občanů obce
 3. Zlepšení kvality života v obci

esf_rop