Přijímací řízení na SŠ 2023/2024

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ – NĚKOLIK RAD

- žáci naší školy dostanou dva formuláře s vyplněnou hlavičkou a druhou stranou přihlášky

- do přihlášky si doplní vybrané střední školy a obory (u obou přihlášek stejně)

- na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování.

- po vyplnění bude přihláška opatřena razítkem a podpisem ředitelky školy – odevzdávat prosím výchovnému poradci Mgr. Martinu Malenovskému

- za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. Naše škola vám nabízí aktivní spolupráci a poradenskou činnost při řešení problémů týkajících se přijímacího řízení

Dříve než odešlete přihlášku:

- zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku, a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře

- seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text)

- pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem

- Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2023.

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

- Zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole).

- Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.

Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek

Do 3 pracovních dnů (po posledním dnu konání PZ) ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Po oznámení rozhodnutí (doručení poštou) je třeba:

doručit zápisový lístek řediteli SŠ

- do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předat k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)

nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (viz. vzor odvolání – formát pdf)

- do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ a konzervatoře v roce 2022 najdete také zde.

V případě nejasností se obraťte na výchovného poradce Mgr. Martina Malenovského
kdykoliv po předchozí domluvě
tel. 721 226 498

Nahrávání...