Pravidla hodnocení žáků

Závěrečné hodnocení na vysvědčení provádíme klasifikací ve všech ročnících, kde se vyučuje podle programu Základní škola 16847/96-2

Zásady hodnocení prospěchu žáka

 • uplatňování přiměřené náročnosti
 • uplatňování pedagogického taktu vůči žákům
 • potřeba přihlížet k věkovým zvláštnostem
 • připustit určitou indispozici
 • nutnost opírat se o dominantní kladné vlastnosti
 • ocenění a pozitivní hodnocení je nejen odměnou, ale i stimulem k většímu úsilí
 • hodnotí se celkové výkony s ohledem požadavků osnov

Zásady sebehodnocení prospěchu žáka

 • vhodná náročnost
 • schopnost posoudit se objektivně
 • ohledy vůči věku
 • možnost indispozice
 • uplatňování sebekritiky
 • pozitivní sebekritika
 • ocenění sama sebe
 • schopnost přiznat si chybu

Získávání podkladů pro hodnocení prospěchu žáka

 • diagnostické pozorování
 • sledování výkonů
 • sledování připravenosti na výuku
 • různé druhy zkoušek (písemné, grafické, ústní)
 • kontrolní písemné práce
 • analýza různých činností
 • konzultace s vyučujícími, tř, učiteli, školní psycholožkou, PP poradnou
 • rozhovor se samotným žákem
 • rozhovor se zákonným zástupcem žáka

Získávání podkladů pro sebehodnocení prospěchu žáka

 • individuální nezávazný rozhovor s žákem
 • nezávazný rozhovor v menším kolektivu ( skupině )
 • neformální rozhovor v kolektivu třídy
 • individuální rozbor úspěchů žáka
 • individuální rozbor příčiny neúspěchu žáka
 • rozbor úspěchů celé skupiny
 • analýza činností, které vedou k úspěchu žáka
 • analýza situací a činností, které vedou k neúspěchu žáka
 • konkrétní příčiny neúspěchu žáka
 • analýza domácí přípravy žáka
 • rozbor momentů selhávání i v případě pečlivé přípravy žáka

Informace o prospěchu žáka

zákonného zástupce dle potřeby a přání je nutno informovat, provádí:

 • třídní učitel
 • vyučující daného předmětu
 • výchovný poradce
 • ředitel školy
 • na třídních schůzkách
 • konzultačních hodinách
 • prostřednictvím třídních důvěrníků
 • v akutním případě kontaktují okamžitě osobně nebo telefonicky

Třídní učitel informuje prokazatelně – do ŽK, může použít v případě vážného prohřešku i jinou formu, doporučený dopis.

Hodnocení chování žáka

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování včetně dodržování školního řádu.

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré):
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé):
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

Stupeň 3 (neuspokojivé):
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

Postup při porušení Školního řádu

 • ústní domluva učitel – žák
 • písemný záznam o pohovoru
 • telefonická informace žáka rodičům
 • pohovor rodičů a žáka ve škole

Řešení záleží na závažnosti přestupku.

Písemná výchovná opatření

 • napomenutí třídního učitele
 • důtka třídního učitele
 • důtka ředitele školy
 • snížená známka z chování

9. října 2008
Mgr. Kateřina Glosová
ředitelka školy

Školní vzdělávací program Naživo, 1.9. 2007

Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci žáků

Na naší škole učitel hodnotí osobní pokrok žáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. Vedeme žáky k sebehodnocení, které je předpokladem k dalšímu celoživotnímu učení a vzdělávání. Dokumentování žákova pokroku přispívá k udržení vnitřní motivace k učení. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. Hodnocení probíhá v bezpečném prostředí, tak se buduje důvěra mezi učitelem a žákem. Učitel hodnotí žákovu práci vzhledem k jeho vrozeným schopnostem. K hodnocení žáků využíváme od 1. třídy žák. portfolio, protože dokumentování pokroku přispívá k udržení vnitřní motivace k učení. Hodnocení probíhá dvěma způsoby: výchovy a volitelné předměty hodnotíme slovně, ostatní předměty klasifikujeme. Známky doplňujeme hodnotícím komentářem.

Základní pravidla pro použití klasifikace:

 • Používáme 5 stupňů klasifikace.
 • Děti znají předem kritéria a termín zkoušky.
 • Hodnocení, sebehodnocení i klasifikace probíhá během celého pololetí rovnoměrně.
 • Neklasifikujeme domácí úkoly.
 • Ústní zkoušení u tabule nahrazujeme jinými efektivnějšími formami.
 • Děti jsou seznamovány s výsledky prací v co nejkratším možném termínu.
 • Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování.
 • Klasifikujeme pouze probrané a procvičené učivo
 • Žáci mají možnost opravy své práce.

Základní pravidla pro použití slovního hodnocení:

 • Slovně jsou hodnoceny výchovy a volitelné předměty.
 • Hodnotíme více kompetencí naráz.
 • Hodnocení je pozitivní, založeno na tom, v čem je dítě úspěšné, ukazuje mu cestu, jak dál,
 • motivuje ho.
 • Děti vedeme k sebehodnocení, sebehodnocení se stává součástí hodnocení žáka.
 • Hodnocení probíhá průběžně.
 • Žáci znají předem kritéria hodnocení.
 • Písemné hodnocení žáka probíhá alespoň 2x za rok.

(15.2. 2007 byla seznámena s východisky, na kterých se shodli učitelé při tvorbě ŠVP, Školská rada.)

9. října 2008
Mgr. Kateřina Glosová
ředitelka školy

Nahrávání...