Školní poradenské pracoviště

Od roku 2006 ve škole působí Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a včasnou intervenci.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování včasné diagnostiky a intervenční péče žákům naší školy (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání), jejich rodičům a učitelům. Tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků.

Členové týmu ŠPP /školní psycholožka, metodik prevence a výchovný poradce/ se schází na pravidelných pracovních poradách jednou týdně. Společně konzultují a řeší podněty a záležitosti, vyžadující intervenční či preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné vhodné péče.

Činnost ŠPP koordinuje školní psycholožka Mgr. Kateřina Lerchová Ph.D, která je odborným garantem poskytovaných poradenských služeb a členem Asociace školních psychologů ČR. Prostřednictvím školní psycholožky se stala naše škola partnerskou školou katedry psychologie FF UP pro absolvování odborných stáží studentů specializační přípravy v oboru školní psychologie. Dále máme k dispozici několik studentů psychologie, kteří formou individuálního doučování pomáhají žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní úvazek školní psycholožky je zajišťován prostřednictvím projektu RAMPS – VIP III (ESF), který klade důraz na systematické prohlubování odborných znalostí a profesní růst školních psychologů prostřednictvím vzdělávacího programu Národního ústavu pro vzdělávání ČR a Asociace školních psychologů ČR.

Nahrávání...