Mapa školy

Výsledky dotazníkového šetření
Mapa školy 2008

Vážení,

na podzim roku 2007 se zúčastnila naše škola dotazníkového výzkumu Mapa školy, který řeší detailně klima školy jako významnou součást vzdělávacího procesu. Získali jsme souhrnné informace týkající se všech zúčastněných škol a analytickou zprávu o naší škole. Mohou nám pomoci zkvalitnit výuku, prostředí a atmosféru ve škole. Dotazníkové šetření probíhalo mezi žáky, učiteli a rodiči a poskytlo škole informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech účastníků vzdělávacího procesu. Ze skutečného stavu nyní můžeme vycházet při sestavování dlouhodobých plánů. Porovnáním s ostatními školami jsme získali podklady pro pravidelné sebehodnocení školy, které předkládáme vždy s Výroční zprávou na začátku školního roku.

V tomto letáku vám přinášíme stručné informace o výsledcích dotazníku. Souhrnné výsledky a celou analytickou zprávu uveřejňujeme na školních webových stránkách (www.zshorka.cz ).

V kapitole Cíle školy došlo k rozporům mezi rodiči a učiteli. Rodiče od školy více očekávají tradiční hodnoty – maximum znalostí a vědomostí. Učitelé naopak preferují žádoucí cíle školy v dnešním pojetí (naučit se učit, vyhledávat a zpracovávat informace, spolupracovat, vycházet a jednat s lidmi), jak jim to předepisuje Rámcový vzdělávací program. Žáci od školy očekávají dobrou přípravu na přijímací zkoušky. Ty se však konají už jen sporadicky, a naším cílem se spíše stane pomoci najít žákům školu, na které budou úspěšní a dokončí ji. Tady potřebujeme podporu rodičů, aby se u žáků 9. třídy zbytečně nezvyšovala absence (např. celodenní návštěvy lékaře). Žáci na střední škole pak jen velmi těžko dohánějí zameškanou látku, což bývá příčinou neúspěchu a odchodu ze školy.

V následující kapitole Školní vzdělávací program se ukázalo, že informovanost rodičů je větší než na ostatních školách, přesto je důležité informační schůzky dále pořádat.

V kapitolách Výběr školy a Spokojenost se školou jsou učitelé a žáci spokojeni s atmosférou školy. Rodiče si přejí rozšířit program školy na oblast informatiky, cizích jazyků a sportu. Proto jsme nově ve Školním vzdělávacím programu zavedli výuku anglického jazyka a informatiky od 2. ročníku. Dětem 1. a 2. stupně nabízíme nepovinné sportovní a míčové hry. Po rekonstrukci venkovního areálu rozšíříme nabídku o další sportovní aktivity. Ve školním roce 2009 – 2010 chceme nabídnout vedle klasické 1. třídy i třídu s výukou podle metody Montessori (viz www.montessori-olomouc.cz ).

V dalších kapitolách rodiče a žáci oceňují nabídku volitelných předmětů, vyhovuje jim způsob hodnocení, vztahy považují většinou za dobré.

V kapitole Bezpečné a zdravé prostředí se řeší problém šikany. Žáci vědí, koho vyhledat v případě ohrožení. Ve škole pracuje psycholožka, která dětem pomáhá s jejich problémy.

V kapitole Spolupráce chceme, aby se rodiče podíleli na práci školy co nejvíce, a to nejen při řešení výchovných problémů, ale aby chodili do školy se svými pochybnostmi a náměty. Aby věděli, že škola je pro ně vždy otevřená.

Kapitola Materiální zázemí nepřináší zcela jasné výsledky. Dotazník se v jedné otázce ptá jak na vybavení tříd, tak na vzhled školy. Vybavení učeben a kabinetů (pomůcky, PC, učebnice atd.) se díky dotacím, které jsme získali granty, velmi zlepšuje. Počítačové zázemí pro žáky je ve srovnání s jinými školami na velmi dobré úrovni. Oproti tomu stav budov a celého areálu nutně potřebuje rekonstrukci.

Děkujeme všem rodičům, kteří se šetření zúčastnili. Některá vaše přání a připomínky jsme mohli řešit hned, jiné zahrneme do plánů školy. Těšíme se na další setkávání a spolupráci dětí, rodičů a učitelů.

Shrnutí závěrů Mapy školy

Výzkumu se zúčastnilo dalších 351 srovnatelných škol. Samotný text zprávy se zaměřuje pouze na nejdůležitější výstupy šetření. Kapitoly jsou členěny podle odpovědí rodičů, učitelů a žáků, používáme zkratek r (rodiče), u (učitelé), ž (žáci).

Vlastní zpráva je členěna do jedenácti částí:

 1. Cíle školy
 2. Školní vzdělávací program
 3. Výběr školy
 4. Spokojenost se školou
 5. Kvalita a forma výuky
 6. Hodnocení
 7. Vztahy
 8. Bezpečné a zdravé prostředí školy
 9. Spolupráce
 10. Materiální zázemí
 11. Školní NEJ

1. Cíle školy
Rodiče: považují za hlavní cíle školy – získat maximum znalostí a vědomostí; naučit se dodržovat pravidla s respektovat autoritu; získat zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky
Učitelé: považují za hlavní cíle školy – naučit se učit, vyhledávat a zpracovávat informace; naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi; naučit se řešit samostatně problémy
Žáci: považují za hlavní cíle školy – získat maximum znalostí a vědomostí; dobře se připravit na přijímací zkoušky; naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi
Obecně se velmi dobře daří naplňování cílů. Daří se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi (r,u), vést diskuzi, obhajovat vlastní názor (r,u), samostatně se učit, vyhledat a zpracovat informace (u).

2. Školní vzdělávací program
Rodiče: mají zájem se dozvědět o změnách souvisejících s reformou základního školství více informací
Učitelé: považují přechod k ŠVP za krok správným směrem
Žáci: – neodpovídali
Obecně je informovanost o reformě velmi dobrá. Třetina rodičů však nedostala informace žádné
(z důvodu neúčasti na třídních schůzkách, na ostatních školách byla informovanost ještě nižší.)

3. Výběr školy
Rodiče: vzdálenost od bydliště tak, aby dítě nemuselo dojíždět příliš daleko; do školy chodí kamarádi dítěte
Učitelé: – neodpovídali
Žáci: – neodpovídali
Obecně se na ostatních školách rodiče více rozhodují podle zaměření školy (sport, jazyky,…), dále se rozhodují podle pověsti školy, doporučení jiných rodičů a také dle vlastní zkušenosti.

4. Spokojenost se školou
Rodiče: škola by se měla více zaměřit na oblasti cizích jazyků a sportu
Učitelé: jsou rádi, že učí právě na této škole; velmi dobře až výborně hodnotí atmosféru a vnitřní klima;
Žáci: jsou spíše rádi, že mohou chodit právě do této školy; většina se cítí ve třídě dobře a taktéž dobře se jim tam učí a pracuje
Obecně by na ostatních školách rodiče školu svých dětí více doporučovali. Žáci na I. stupni ohodnotili školu výborně, popřípadě velmi dobře, do školy se ráno těší.

5. Kvalita a forma výuky
Rodiče: kvalitu výuky hodnotí mírně nadprůměrně; většina si myslí, že existují velké rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů k výuce; nemyslí si, že je jejich dítě učením přetěžováno; v dosahování lepších výsledků dětem brání příliš nestandardních forem výuky; jsou velmi spokojeni s nabídkou volitelných předmětů;
Učitelé: žáci nejsou přetěžováni; překážkou lepších výsledků dětí je nedostatek podpory a motivace v rodině,
daří se: navozovat dobré vztahy s kolegy; aplikace moderních metod a postupů, průběžné doplňování kvalifikace; vytvářet přátelskou atmosféru, navazovat dobré vztahy se žáky; měnit celkovou atmosféru školy k lepšímu
nedaří se: v některých předmětech zaujmout a nadchnout
Žáci: učitelé se žáků ptají na názor a snaží se, aby je výuka bavila; více se pracuje ve skupinkách; žáci sami vyhledávají odpovědi a hodně během výuky diskutují; vyhovuje počet volitelných předmětů; třetina žáků II. stupně se cítí přetěžována.

6. Hodnocení
Rodiče: považují za nejvhodnější způsob hodnocení pomocí známek, popřípadě doplněný o slovní hodnocení
Učitelé: při klasifikaci neberou v úvahu kázeň žáků, (kázeň řeší výchovná opatření a známka z chování)
Žáci: mají malou možnost hodnotit své vlastní výkony
Obecně si rodiče myslí, že je jejich dítě hodnoceno objektivně a ztotožňují se s tím, že ve škole nejsou hodnoceny encyklopedické znalosti.

7. Vztahy
Rodiče: vztahy mezi žáky jsou mírně nadprůměrné; jsou většinou spokojeni s tím, jak je škola řízena
Učitelé: berou žáky jako partnery; občas mají výhrady k chování žáků k učitelům; žáci se navzájem zesměšňují málokdy; učitelé spolu dostatečně spolupracují při plánování a realizaci výuky; cítí, že vedení oceňuje jejich práci; mají reálnou možnost zasahovat do rozhodnutí, která se týkají chodu školy a její budoucnosti; jsou spokojeni s organizací a řízením školy
Žáci: mají pocit, že učitelé s nimi jednají fér; většinou nemají výhrady k chování spolužáků k učitelům; učitelé poradí a pomohou; vztahy mezi žáky jsou velmi dobré; mají ve třídě kamarády;
Obecně si na naší škole mimořádně váží vztahů mezi sebou žáci ve III. třídě; rodiče nejvíce oceňují chování učitelů ve II. a IV. třídě.

8. Bezpečné a zdravé prostředí školy
Rodiče: nepociťují obavy z chování jiných žáků ke svému dítěti
Učitelé: závažné negativní jevy se vyskytují zřídka; problém šikany se spíše daří řešit
Žáci: ví, co by měli dělat, u koho hledat pomoc, kdyby jim (kamarádovi) někdo ubližoval; ví, že ve škole je důvěryhodná osoba, na niž se můžou obrátit s problémem, nebo se žádostí o radu;
Obecně se šikana na naší škole vyskytuje v mírných formách.
Čeho se nejvíce bojí žáci I. stupně:

I. roč. ničeho (58%), někoho ve třídě (26%), starších spolužáků (16%), cesty do/ze školy (5%)
II. roč. ničeho (90%), starších spolužáků (19%), cesty do/ze školy (19%), někoho ve třídě (10%)
III. roč. ničeho (91%), cesty do/ze školy (9%), někoho ve třídě (5%), starších spolužáků (5%)
IV. roč. ničeho (72%), starších spolužáků (16%), cesty do/ze školy (8%), jít na záchod (8%)
V. roč. ničeho (74%), starších spolužáků (19%), cesty do/ze školy (10%), někoho ve třídě (10%)

9. Spolupráce
Rodiče: spíše nemají možnost ovlivňovat chod školy a rozhodování o její budoucnosti; spolupráce rodičů a školy je spíše vyhovující; jsou dostatečně informováni o dění ve škole; vyhovuje jim způsob a čas, jak a kdy se mohou informovat o dění ve škole;
Učitelé: rodiče spíše mají možnost ovlivňovat chod školy a rozhodování o její budoucnosti; rodiče by měli být ve vztahu ke škole aktivnější; škola i rodiče by měli více prohlubovat vzájemnou spolupráci; většina rodičů se dostatečně zajímá o práci a chování svých dětí ve škole
Žáci: rodiče většinou navštěvují školní akce; žáci si myslí, že stížnosti na školu by jim způsobili více problémů; když chtějí ve škole něco změnit, spíše se jim to povede
Obecně mají rodiče zájem se spolupodílet na životě naší školy stejnou měrou jako na ostatních školách, nejvíce se chtějí podílet na řešení výchovných problémů a na spolupráci při realizaci některých školních projektů.

10. Materiální zázemí
Rodiče: spíše spokojeni s materiálním zázemím školy
Učitelé: spíše nespokojeni s materiálním zázemím školy
Žáci: prostředí ve škole se jim spíše líbí
Obecně jsou rodiče, učitelé i žáci se vzhledem a materiálním zázemím naší školy méně spokojeni než na ostatních školách.

11. Školní NEJ
Rodiče: nejvíc si na škole váží přístupu učitelů k žákům (53%); přístupu učitelů k rodičům (40%); mimoškolních akcí pořádaných školou (26%); výběru volitelných předmětů (17%); kvalitního vybavení (15%)
nejvíc jim na škole vadí vzhled budovy (23%); vztahy mezi žáky (14%); výběr kroužků (12%); vedení školy, ředitel(ka) (12%)
Učitelé: nejvíc si na škole váží snahy učitelů o zlepšení a změny k lepšímu (73%); přátelských vztahů mezi žáky a učiteli (63%); dobrých vztahů mezi učiteli (60%); vedení školy (33%); kvality výuky (20%)
nejvíc jim na škole vadí vzhled budovy (87%); vztahy mezi některými kolegy (40%); kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům (33%); nedostatek kvalitního vybavení (20%); neochota některých učitelů ke změně (20%)
Žáci: nejvíc si na škole váží kamarádů a spolužáků (70%); výuky na PC (42%); učitelů (28%); akcí školy (25%); vybavení ke sportování a možnosti ho využívat (20%)
nejvíc jim na škole vadí jídelna – fronty, jídlo (34%); kázeň některých žáků a drzost vůči učitelům (29%); vzhled budovy (25%); nemůžou si dělat o přestávkách, co chtějí (18%); učitelé (křičí, neplní slovo, nezájem) (16%)
Obecně si rodiče váží méně než na jiných školách kvality výuky, vedení školy a vzhledu budovy; na ostatních školách rodičům více vadí vztahy mezi žáky navzájem, málo mimoškolních akcí a přístup učitelů k žákům; méně se na škole vyskytuje špatná kázeň některých žáků a drzost vůči učitelům, špatné vztahy mezi žáky navzájem, přístup a neochota žáků ve srovnání s ostatními školami.