PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád

Čj.: ZŠ/632/2019

Účinnost od 1. 11. 2019

1. Informace o zařízení
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou

Adresa školy: Lidická 9, Horka nad Moravou

Telefon: 585378047

IČ: 70981493

Ředitelka: Mgr. Sylva Stavarčíková

Adresa MŠ: Lidická 10, Horka nad Moravou

Telefon MŠ: 585378068

Zřizovatel: Obec Horka nad Moravou

Typ MŠ: s celodenním provozem

Kapacita MŠ: 104 dětí

Provozní doba: 6.15 – 16.15

Druh aktivit:

Zájmové kroužky:

Výtvarný kroužek: každé sudé pondělí od 16.15 do 17.15 (vede p.uč. L. Hufová)

Taneční kroužek: každé úterý od 15.20 do 16.05 (zajišťuje Taneční škola Coufalovi)

Angličtina – 14.30 – 15.15, 15.15 – 16.00 ( lektorka Kristýna Blašková)

Časové zařazení: v odpoledních hodinách

2. Režimové požadavky

Učitelky pružně přizpůsobují režim dne aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu neúčastnit se společných aktivit, je jim to umožněno.

Nástup dětí: do 8.45. Rodiče jsou povinni dítě osobně předat učitelce a pozdější příchod nahlásit předem. Při vstupu do mateřské školy uplatňujeme individuální adaptační režim.

Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku se střídají
s řízenými činnostmi ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti: probíhají v průběhu dne individuální, skupinovou a kolektivní formou a vycházejí z potřeb a zájmů dítěte.

Sledování televize:

Frekvence zařazení: jen výjimečně při nepříznivém počasí, v předvánočním období

a jen vybrané pořady

Pohybové aktivity: denně jsou zařazovány zdravotně zaměřená cvičení (protahovací, uvolňovací), dechová a relaxační cvičení, pohybové chvilky, cvičení s náčiním,

na nářadí, s hudbou. 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti. Denně dostatečné zařazování spontánního pohybu a her při pobytu venku.

V zimní období – Lyžařská školička, v jarním období – In – line bruslení

Pobyt venku: dopoledne od 9.45 do 11.30, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí

(dle počasí). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku

se neuskutečňuje při mrazu – 10st., při silném větru, silném dešti a inverzích.

Pozemek k pobytu venku: maximální využití školní zahrady MŠ, školní hřiště ZŠ, hřiště

u lesa, vycházky do lesa, vesnicí, do CHKO Litovelské Pomoraví, využití přírodního areálu Sluňákova.

Údržba školní zahrady: sekání trávy dle potřeby zajišťují provozní pracovníci školy, zavlažován a kypření písku v pískovištích v letních měsících zajišťují provozní pracovnice, zakrývání pískovišť ochrannými sítěmi zajišťují provozní nebo pedag. pracovnice. Výměnu písku v pískovišti zajišťuje obec.

Způsob využití pobytu venku: spontánní a řízené činnosti vždy s poznávacím cílem

a pohybovou aktivitou.

Odpočinek, spánek: zařazení v režimu od 12.00 do 14.00, vycházíme z individuálních potřeb dítěte, po obědě odpočívají všechny děti při čtení pohádky nebo relaxační hudbě, dětem s nižší potřebou spánku jsou učitelkami nabídnuty náhradní klidové činnosti.

Lehátka denně připravují a uklízí provozní pracovnice tak, že nejdříve proklepou a ustelou lůžkoviny, aby došlo k jejich provětrávání, následně ukládají do skladu lůžkovin do regálů.

Hračky: hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití.

Hračky jsou udržovány v čistotě, jsou provozními pracovnicemi pravidelně omývány.

Stravování:

Stravu připravuje školní jídelna ZŠ v suterénu budovy MŠ.

Pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, stravuje se vždy.

Svačina se podává dopoledne od 8.30 do 9.00 a odpoledne od 14.15 do 14.45 hod.

Děti se obsluhují samy, po svačině odnášejí nádobí na vozík

Oběd se vydává od 11.30 do 12.00 hod, děti se obsluhují samy, po obědě uklízí nádobí

na vozík.

Strava je dodávána ze školní jídelny výtahy, k tomu určenými.

Stravu vydávají provozní pracovnice.

Mateřská škola umožňuje ohřev dietní stravy.

Sběr, přeprava a odstranění odpadů – zajišťuje Školní jídelna

Pitný režim: Na každé třídě jsou celý den k dispozici čaj, voda nebo ovocná šťáva v konvici,
ze které si mohou děti samy nalévat. Tekutiny doplňují provozní pracovnice. Učitelky motivují děti k dodržování pitného režimu.

Otužování: otužování probíhá dle možností a stavu dětí

  • pravidelné větrání tříd

  • dostatečný pobyt venku

  • v létě zavlažování vzduchu hadicí

  • v zimě hry na sněhu

  • přiměřené oblékání v MŠ i venku

3. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

Teplota vzduchu:

V místnostech se teplota pohybuje minimálně 20° C, optimálně 22° C.

K zastavení provozu zařízení dojde v případě poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18° C nebo při poklesu v jednom dni pod 16° C.

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální teplota vzduchu je vyšší než 30°C

musí být zjištěn náhradní pobyt mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

Orientační teplota vzduchu je zabezpečena pomocí nástěnných teploměrů.

Větrání:

Je zajištěno okny, je prováděno s ohledem na klimatické podmínky, tj. v příznivých nepřetržitě, v nepříznivých podmínkách je krátké a častější.

Osvětlení:

Zajištění rovnoměrného osvětlení – denní boční osvětlení, umělé vnitřní osvětlení.

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody je zajištěna žaluziemi.

4. Zásobování pitnou vodou

Zdroj – veřejný vodovod.

Kapacitní hledisko – je zajištěno nejméně 60 l vody na den a 1 dítě v předškolním věku.

5. Způsob zajištění výměny a skladování prádla:

Výměna prádla: lůžkoviny 1x za 21 dní, ručníky 1x za týden (v případě potřeby ihned), pyžama 1x za týden.

Způsob praní prádla: lůžkoviny a ručníky v pračce MŠ, pyžama rodiče doma.

Způsob manipulace s prádlem: špinavé prádlo se shromažďuje v místnosti určené k praní,

místnost je vybavena pračkou a sušičkou, čisté prádlo je ukládáno ve skladu lůžkovin, manipulaci s prádlem provádí provozní pracovnice.

6. Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim:

Způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid

– setření navlhko – všech podlah a nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem

– za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, pisoárů a toalet

Týdenní, celkový

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a toalet, nejméně, nejméně 2x ročně umytí oken, rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů, malování v případě potřeby.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob umožňujících snadnou sanitaci

nebo do jednorázových plastových pytlů.

Tříděný odpad – papír, plast – je ukládán zvlášť a likvidován odnášením do kontejnerů.

vedoucí učitelka

Radoslava Klímová

V Horce nad Moravou 23.10.2019