PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád

Čj.: ZŠ/297/2016
Účinnost od 1. 9. 2016

1. Informace o zařízení

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou
Adresa školy: Lidická 9, Horka nad Moravou
Telefon: 585378047
IČ: 70981493
Ředitelka: Mgr. Sylva Stavarčíková
Adresa MŠ: Lidická 10, Horka nad Moravou
Telefon MŠ: 585378068
Zřizovatel: Obec Horka nad Moravou
Typ MŠ: s celodenním provozem
Kapacita MŠ: 104 dětí
Provozní doba: 6.15 – 16.15

Druh aktivit:
Zájmové kroužky:
Výtvarný kroužek: každé pondělí od 16.00 do 17.00 – vede uč. MŠ L. Hufová
Taneční kroužek: každé úterý od 15.20 do 16.05 – zajišťuje Taneční škola Coufalovi
Časové zařazení: v odpoledních hodinách

2. Režimové požadavky

Učitelky pružně přizpůsobují režim dne aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu neúčastnit se společných aktivit, je jim to umožněno.

Nástup dětí: do 8.30. Rodiče jsou povinni dítě osobně předat učitelce a pozdější příchod nahlásit předem. Při vstupu do mateřské školy uplatňujeme individuální adaptační režim.

Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku se střídají
s řízenými činnostmi ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti: probíhají v průběhu dne individuální, skupinovou a kolektivní formou a vycházejí z potřeb a zájmů dítěte.

Pohybové aktivity: denně jsou zařazovány zdravotně zaměřená cvičení (protahovací, uvolňovací), dechová a relaxační cvičení, pohybové chvilky, cvičení s náčiním,
na nářadí, s hudbou. 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti. Denně dostatečné zařazování spontánního pohybu a her při pobytu venku.
V zimní období – Lyžařská školička
V II.pol.školního roku – In-line bruslení

Pobyt venku: dopoledne od 9.45 do 11.30, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí
(dle počasí). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku
se nekoná při mrazu – 10st., při silném větru, silném dešti a inverzích.

Pozemek k pobytu venku: maximální využití školní zahrady MŠ, školní hřiště ZŠ, hřiště
u lesa, vycházky do lesa, vesnicí, do CHKO Litovelské Pomoraví, využití přírodního areálu Sluňákova.

Údržba školní zahrady: sekání trávy dle potřeby zajišťuje obec, zavlažování písku
v pískovištích v letních měsících zajišťují provozní pracovnice. Výměnu písku v pískovišti zajišťuje obec.

Způsob využití pobytu venku: spontánní a řízené činnosti vždy s poznávacím cílem.

Odpočinek, spánek: zařazení v režimu od 12.00 do 14.00, vycházíme z individuálních potřeb dítěte, děti odpočívají při čtení pohádky, relaxační hudbě. Dětem s nižší potřebou spánku jsou učitelkami nabídnuty náhradní klidové činnosti.
Lehátka připravují a uklízí provozní pracovnice do skladu lůžkovin (lůžkoviny provětrávají
a ukládají do regálů).

Hračky: hračky jsou udržovány v čistotě, jsou provozními pracovnicemi pravidelně omývány.

Stravování:
Stravu připravuje školní jídelna ZŠ v suterénu budovy MŠ.
Svačina se podává dopoledne od 8.30 do 9.00 a odpoledne od 14.15 do 14.45 hod.
Děti se obsluhují samy, po svačině odnášejí nádobí na vozík
Oběd se vydává od 11.30 do 12.00 hod, děti se obsluhují samy, po obědě uklízí nádobí
na vozík.
Strava je dodávána ze školní jídelny výtahy, k tomu určenými.
Stravu vydávají provozní pracovnice.

Pitný režim: Na každé třídě jsou celý den k dispozici čaj, voda nebo ovocná šťáva v konvici,
ze které si mohou děti samy nalévat. Tekutiny doplňují provozní pracovnice. Učitelky motivují děti k dodržování pitného režimu.

Otužování: otužování probíhá dle možností a stavu dětí
 pravidelné větrání tříd
 dostatečný pobyt venku
 v létě zavlažování vzduchu hadicí
 v zimě hry na sněhu
 přiměřené oblékání v MŠ i venku

3. Způsob nakládání s prádlem:
Výměna prádla: lůžkoviny 1x za 21 dní, ručníky 1x za týden, pyžama 1x za týden.
Způsob praní prádla: lůžkoviny a ručníky v pračce MŠ, pyžama rodiče doma.
Způsob manipulace s prádlem: špinavé prádlo se shromažďuje v místnosti určené k praní,
místnost je vybavena pračkou a sušičkou, čisté prádlo je ukládáno ve skladu lůžkovin, manipulaci s prádlem provádí provozní pracovnice.

vedoucí učitelka
Radoslava Klímová