Metodik prevence

Činnost metodika prevence zajišťuje Mgr. Miroslav Kubíček, který provádí základní preventivní poradenství a zprostředkování odborné v oblasti rizikového chování a poruch chování. Jedná se především o následující činnosti:

Metodické a koordinační činnosti:

 • 1. kontrola a realizace preventivního programu
 • 2. práce s třídními kolektivy zaměřená na zvládnutí rizikových a nežádoucích forem chování
 • 3. metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence
 • 4. jednání a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • 5. vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti MP, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti:

 • 1. zajišťování a předávání odborných informací o problematice soc. patol. jevů, o nabídkách programů a projektů pedagogickým pracovníkům školy
 • 2. vyhodnocování výsledků preventivní práce a získávání nových odborných informací
 • 3. vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence

Poradenské činnosti:

 • 1. vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy soc. patol. chování, poskytování poradenských služeb
 • 2. spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd, práce se třídou – včetně screeningových šetření
 • 3. příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole
 • 4. správa schránky důvěry

V rámci Preventivního programu jsou stanovena pravidla chování žáků ve třídě. Nejsou-li žákem dodržována, řídí se učitel podle stanoveného postupu:

Postup při porušování pravidel během výuky:

 • 1. Při porušení pravidel je žák dvakrát napomenut.
 • 2. Pokud narušuje dále výuku, je vyloučen ze třídy.
 • 3. Vyučující mu řekne, u kterého učitele (dohlížejícího) se bude ihned hlásit.
 • 4. Žák pod dohledem učitele vyplní Zápis o vyloučení z výuky, v něm popíše příčiny vyloučení.
 • 5. Žák pokračuje v práci, kterou mu zadal vyučující.
 • 6. Na konci hodiny si nechá potvrdit dohlížejícím učitelem Zápis.
 • 7. Pokud nestihne dokončit práci, dohodne se na náhradním termínu dokončení.
 • 8. Při druhém vyloučení musí zatelefonovat rodičům a popsat jim situaci,
 • 9. Při třetím vyloučení mu bude uděleno podle Školního řádu kázeňské opatření, pokud budou vyčerpána kázeňská opatření, bude mu snížena známka z chování.

Konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

Kontakt: miroslav.kubicek@zshorka.cz

Nahrávání...