KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V HORCE NAD MORAVOU NA ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

 

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky ze spádové oblasti Horka nad Moravou – dítě a zároveň 1 zákonný zástupce s trvalým bydlištěm v Horce nad Moravou.

2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti dle věku (pětileté, čtyřleté, tříleté – po dovršení tří let) ze spádové oblasti Horka nad Moravou – dítě a zároveň 1 zákonný zástupce s trvalým bydlištěm v Horce nad Moravou. Při shodě data narození bude rozhodující, zda se v mateřské škole vzdělává sourozenec. Pokud i zde dojde ke shodě, rozhodne los.

3. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti dle věku (pětileté, čtyřleté, tříleté – po dovršení tří let) z nespádové oblasti do naplnění kapacity MŠ. Při shodě data narození bude rozhodující, zda se v mateřské škole vzdělává sourozenec. Pokud i zde dojde ke shodě, rozhodne los.

Ředitelka školy může mimořádně přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doloženo, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000 Sb.) Toto ustanovení se nevztahuje na přijímání k povinné předškolní docházce. Pětileté děti mají nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání, i když nejsou očkované.

 

 

V Horce nad Moravou 14.3.2023                                                     Mgr. Sylva Stavarčíková

                                                                                                                    ředitelka školy

Název Dokument
Nahrávání...