Historie

Z historie horeckého školství

Zpracovala: Mgr. Karla Koloušková

Pravidelné vyučování v Horce bylo zavedeno v roce 1742. Zpočátku se vyučovalo po domech, teprve roku 1790 byla postavena menší školní budova (dům vedle staré školy, č.p. 78). Školu tehdy nepravidelně navštěvovalo 120 žáků, kteří se nejdříve učili v jedné třídě, po roce 1872 ve třech třídách.

Dalším mezníkem byl rok 1873, kdy byla postavena školní budova u kostela. Stavba školy byla financována obcí i jednotlivými občany a byla dokončena za 6 měsíců. Vzrůstající počet žáků v roce 1887 vedl obec k rozšíření školní budovy.

V roce 1913 – 1914 byly učebny přiděleny dělostřeleckému pluku, vyučování muselo být zkracováno.

V roce 1923 byla již čtyřtřídní škola rozšířena na pětitřídní, v roce 1936 na sedmitřídní, dvě třídy musely být umístěny v obecním domě, školu navštěvovalo 300 žáků.

Po okupaci v roce 1939 v budově sídlili Němci, žáci školu navštěvovali během války dvakrát týdně. Budova, zařízení, školní pomůcky byly poničeny, školní potřeby rozkradeny. S opravami bylo započato již o prázdninách 1945, nejvíce práce odvedlo tehdejší rodičovské sdružení a další místní občané.

V roce 1946 připravili rodiče pro všechny žáky Týden dětské radosti se sportovními soutěžemi, slavnostním ohňostrojem s plavbou ozdobených loděk po Častavě.

Horečtí občané usilovali o to, aby jejich děti mohly po ukončení národní školy pokračovat v Horce na Měšťanské škole. Toto vyučování se podařilo prosadit v roce 1948. Vyšší ročníky se učily ve školní budově (5 učeben), národní škola se přestěhovala do obecního úřadu (4 třídy).

Kritický stav nastal v roce 1953, pro velký počet žáků (462) bylo nutné přepažit kino a vytvořit dvě nové třídy.

V roce 1959 byla prodloužena školní docházka na 9 let, škola změnila název na základní devítiletá škola. Žáci se učili v 15 třídách, ale škola měla k dispozici pouze 11 učeben. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě nové školy. Poslední školním rokem ve staré škole byl rok 1962.

1. září 1963 byl zahájen školní rok v nově postavené pavilónové škole. Žáci spolu s učiteli přešli v průvodu od staré školy ke škole nové. Na vydlážděné ploše před školo’u u sochy chlapce od akademického Sochaře R. Doležela předali zástupci ONV předsedovi MNV p. Zd. Hubičkovi a řediteli školy p. Jindřichu Mezuliáníkovi školní areál. V jeho projevu zazněla na závěr tato slova: „Dnes jdou dějiny Horky a naší školy v tuto chvíli těmito místy. Již zítra vstoupí dnešek do historie, do školní i obecní kroniky. Zůstane zachycen na fotografiích i filmovém i pásu, ale hlavně v srdcích nás všech.“ Po krátkém kulturním programu byla přestřižena páska a všichni si mohli prohlédnout školu.

V roce 1963-64 byl ředitelem školy p. Jindřich Mezuliáník, jeho zástupcem p. Miroslav Vysoudil. Členové učitelského sboru: T. Coufal, M. Mašatová, A. Hofmanová, J. Staroštíková, J. Slavíčková, M. Zezulková, E. Snížková, M. Vybíralová, B. Gottliebová, B. Dvořák, J. Zaňátová, L. Andrušenková, M. Heinrichová, VI. Sedláček, Fr. Brzobohatý, D. Havránková, D. Haplová, Fr. Veselý. Školu navštěvovalo 442 žáků v 15 třídách.

40 let nové školy

V prvních pěti letech žáci společně pracovali na úpravě školního areálu, vysazovali stromky a keře, pomáhali při budování běžecké dráhy, volejbalového hřiště, začali pracovat na školních pozemcích. Každoročně chodili na brigády do JZD na sklizeň brambor.

Učitelé ve spolupráci s VOZ a rodiči vybudovali 5 odborných učeben. Žáci nacvičovali spartakiádní cvičení, skupina starších dívek byla vybrána pro vystoupení v Praze. Starší žáci se probojovali do celostátního kola v lehké atletice, kde obsadili 3. místo. O bohaté zájmové činnosti svědčí činnost 30 zájmových kroužků a pionýrských oddílů.

V roce 1968 začal provoz školní jídelny, která byla zřízena v jedné třídě, jídlo se dováželo ze školní jídelny ve Štěpánově.

K 50. výročí vzniku republiky byla slavnostně před A pavilonem vysazena lípa, ze které je dnes krásně vzrostlý strom.

Od roku 1969 do roku 1975 pokračovala bohatá zájmová činnost, žáci každoročně připravovali 1-2 kulturní programy pro veřejnost. V roce 1973 škola oslavila 10 let provozu, žáci nacvičili pohádku Sůl nad zlato. 7. třídy se začaly zúčastňovat týdenního lyžařského výcviku, na Dětském dni předvedli žáci 4 spartakiádní skladby.

Škola byla oplocena, byl vybudován skleník, zřízena cvičná kuchyně se 3 kuchyňskými linkami a sporáky, byly vyměněny radiátory ústředního topení.

V roce 1976 navštěvovalo ZŠ celkem 372 žáků, kteří se učili podle nových učebnic zpracovaných podle nové koncepce školství. V tomto roce byla také slavnostně otevřena klubovna se dvěma místnostmi pro pionýrskou a zájmovou činnost dětí, kterou postavili obětaví rodiče. Ve škole se uskutečnilo celookresní setkání 12 kulturně zaměřených oddílů, několik skupin dětí a oddílů se zúčastnilo školních letních táborů. V roce 1978 sehráli žáci pro veřejnost pohádku Čtyři zlaté klasy.

Byly vybudovány další 2 odborné učebny – jazyková a branné výchovy, do učebny fyziky byly instalované laboratorní stoly, byly opraveny vzduté parkety v tělocvičně a provedeny nátěry všech oken. V roce 1980 byl vyměněn kotel ústředního topení, byla zasklena spojovací chodba, bylo prováděno postupné obkládání chodeb a vyměňován školní nábytek.

Od roku 1979 začal plavecký výcvik žáků 1. stupně v bazénu v Olomouci. Také v roce 1980 se 170 žáků školy zúčastnilo spartakiádních nácviků a vystoupení, 18 dívek vystupovalo i v Praze. V roce 1983 škola oslavila 20 let. 11. června v 9.00 se konala slavnostní akademie, ve které vystupovali bývalí i současní žáci, ve třídách se sešli spolužáci se svými učiteli. Odpoledne proběhl Dětský den se sportovním programem, který sledovalo téměř 1000 diváků. Večer byl připraven koncert zpěváka Pavla Nováka, k tanci hrál orchestr Flora ze Štěpánova. Počet žáků v tomto roce činil 452.

Žáci se i v tomto období zapojovali do užitečné práce – pomoc v JZD, sběr papíru – 11 tun, 250 kg šípků, 100 kg pomerančové kůry, 80 kg léč. bylin. V roce 1986 byly obědy pro žáky již připravovány v MŠ a převáženy do školy, ze 480 žáků se stravovalo 300 dětí. V pionýrské skupině bylo registrováno 280 pionýrů a 108 jisker, pracovalo 21 oddílů s 50 vedoucími. Dramatický kroužek připravil pro veřejnost pohádku O princezně, která hádala, až přehádala. K 70. výročí republiky byla před školou vysazena druhá lípa, k tomuto výročí uspořádali učitelé výstavu o obci.

Velkým předělem v naší společnosti i ve škole byl rok 1989. Byla zrušena povinná výuka RJ, žáci se začali učit AJ a NJ. Svou činnost ukončila pionýrská organizace, v klubovnách pracovala dvě ze tří oddělení školní družiny. Byla dokončena rozsáhlá oprava tělocvičny – výměna a lakování parket a vymalování.

V roce 1993 škola připravila oslavy 30 let provozu. Na tuto akci se všichni připravovali po celý rok. Veřejnosti byl určen almanach, slavnostní akademie a také výstavy ve třídách. Žáci se jako tradičně zúčastňovali školních soutěží, nejlepší z nich pak reprezentovali školu v dalších kolech.

Rok 1994 byl poznamenán velkými stavebními pracemi v areálu. K pavilonu C byla přistavena plynová kotelna se 3 kotly značky ETRA, byl zrušen sklad uhlí a původní kotelna, do suterénu v A pavilonu byly přesunuty sklady, školní a keramická dílna a 1 oddělení družiny. Pavilon C pronajal Obecní úřad soukromému gymnáziu, proto musely být 3 kmenové učebny přestěhovány do odborných učeben. Žáci základní školy začali využívat nově vybudovanou školní jídelnu v budově MŠ. Škola získala keramickou pec, která byla uvedena do provozu. V posledních letech patřily mezi větší opravy a úpravy v areálu zateplení bočních stěn a střech pavilonů, položení zámkové dlažby před A pavilonem, výměna dlažby ve spojovací chodbě, oplocení, instalování stolů pro st. tenis a košů pro košíkovou a umístění dřevěných prvků pro menší děti před školou. Žáci začali využívat nově vybudovanou počítačovou učebnu při výuce i v zájmových kroužcích. Proběhla také generální oprava soc. zařízení v A pavilonu, v tělocvičně a částečně v B pavilonu.

V roce 1997 postihly část obce, Sedlisko, povodně. Týkaly se asi třetiny horeckých žáků. Deset z nich přišlo s rodiči o všechno, 4 se museli odstěhovat. Ve škole byli během prázdnin ubytovaní postižení i s dětmi, později i vojáci, kteří v Sedlisku pomáhali. Ve cvičné kuchyni byl zřízen menší sklad humanitární pomoci. 150 žáků bylo očkováno proti žloutence, 35 žáků odjelo na ozdravné pobyty.

I v tomto období učitelé i vychovatelé školní družiny připravovali řadu školních i mimoškolních akcí a soutěží. Největší celoškolní akcí byla účast všech žáků (305) na okresní soutěži Podaná ruka, zaměřené na bezpečnost na silnici, která se konala v olomoucké sportovní hale. Z akcí pro veřejnost můžeme připomenout vánoční besídky, vánoční a velikonoční výstavy, vystoupení k Svátku matek. Každoročně v rámci Dne Země žáci pomáhali při úklidu a zlepšování areálu školy i v obci. V říjnu 1998 byla před školou slavnostně vysazena již 3. lípa. Žákům také začala sloužit nově upravená žákovská knihovna.

V roce 2001 oslavila naše obec 730 let. Celá škola se zapojila do příprav oslav. Ve třídách si mohli občané prohlédnout vystavené fotografie a materiály z historie obce i školy, práce horeckých umělců a také výtvarná díla našeho rodáka R. Doležala. Byly vystaveny i různé materiály sport. oddílů a střel. klubu. Návštěvníci si mohli prohlédnout celý školní areál, mohli zhlédnout i obecní a školní videokazety.

Na závěr přehled ředitelů a jejich zástupců za 40 let:

  • 1963 – 1968 – Jindřich Mezuliáník, Miroslav Vysoudil
  • 1968 – 1972 – Miroslav Vysoudil, František Brzobohatý
  • 1972 – 1989 – Stanislava Černá, Pavel Kadlec, Jana Vykydalová, Josef Zálešák, Eva Benýšková
  • 1989 – Eva Benýšková, Libuše Večeřová
  • 1990 – 1994 – Lubomír Dvořák, Libuše Večeřová
  • 1994 – 2001 – Karla Koloušková, Jaroslava Vymětalová
  • 2001 – 2008 – Kateřina Glosová, Jaroslava Vymětalová
  • 2008 – 2018 –  Kateřina Glosová, Martina Hricová
  • od 2018 – Sylva Stavarčíková, Martina Hricová, Miroslav Kubíček
Nahrávání...