Charakteristika

Základní škola v Horce nad Moravou se nachází na okraji obce, asi 7 km severozápadně od Olomouce, v těsném sousedství s Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví a s Areálem ekologických aktivit Sluňákov. Územím prochází Moravská cyklistická stezka z Jeseníka do Mikulova. Ve všech ročnících pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu Naživo+ . Třídy 1.M, 2.M, 3.M ,4.M a 5.M pracují podle Školního vzdělávacího programu pro 1. stupeň Montessori. V letošním školním roce školu navštěvuje 453 žáků z Horky, Skrbeně, Štěpánova, Křelova, Olomouce a okolí. Pedagogický sbor tvoří 33 učitelů, 14 asistentů pedagoga a 7 vychovatelek školní družiny, působí zde školní psycholožka. Součástí školy je jídelna a mateřská škola.

Škola je umístěna v pěti pavilónech. K dispozici máme tělocvičnu, odborné pracovny, dvě počítačové učebny, keramickou dílnu, výtvarnou pracovnu, jazykovou třídu. Venkovní areál kolem školy využíváme jako sportoviště. Nově je vybudovaná venkovní učebna. Pořádáme každoročně zahradní slavnosti, vítání prvňáčků, loučení s deváťáky, jarmark a jiné tradiční akce.

Každý žák od 7. do 9. ročníku má možnost výběru až tří volitelných předmětů.
Nepovinný předmět je nad rámec povinných a volitelných předmětů.
Volitelné předměty, o které není zájem, se neotevírají. Žáci si volí předměty podle svého zájmu a od 8. ročníku hlavně podle předpokládané orientace při volbě povolání.

Škola si vytvořila svůj vlastní vzdělávací program podle uzákoněných Rámcových vzdělávacích programů. Náš program je zaměřen na rozvoj osobnostních předpokladů každého dítěte. Používané metody jsou ve většině případů pro žáky zajímavé a motivující k učení. Častá je skupinová práce. Důraz klademe na propojování výuky s praktickými zkušenostmi žáků, např. metodou projektového vyučování. Společně připravujeme celoškolní projektové dny zaměřené na průřezová témata (např. Multikulturní výchova – Světová náboženství). Ve třídách probíhají projekty v určitých předmětech (např. dějepis, 6. třída – Po stopách pravěkých lovců).
Pro každou třídu 2. stupně připravujeme začátkem školního roku výjezdový seminář v přírodě zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj žáků:

 • V 6. ročníku na vzájemné respektování, rozvoj komunikace a spolupráce
 • V 7. ročníku na dovednost naslouchání a vzájemnou důvěru, další rozvoj komunikace a spolupráce
 • V 8. ročníku na vztahy v kolektivu a sebepoznání, rozvoj týmové spolupráce
 • V 9. ročníku na pomoc při řešení zátěžových situací, rozvoj schopnosti přijímat svobodná rozhodnutí a nést za ně odpovědnost

V závěru školního roku absolvují žáci sportovní soustředění zaměřené na cyklistiku, turistiku, vodní sporty, lanové aktivity – podle zájmu třídy. Výjezdové akce jsou důležité pro bezpečné prostředí ve třídě, vytváření vzájemných vztahů a jako prevence sociálně patologických jevů.
Ve škole pracuje školní psycholog, který se na přípravě programu podílí. Velmi důležitý je tento program především v 6. ročníku, kdy přechod na 2. stupeň přináší celou řadu změn a nových situací.
V některých ročnících provádíme srovnávací testy společnosti Scio, které poskytují aktuální a reálná měřítka výsledků výchovy a vzdělávání, získáváme detailní přehled o individuálních výsledcích žáků, souhrnné výsledky za třídy a srovnání s ostatními školami. Ve vyšších ročnících tak žáci obdrží hodnocení a studijní předpoklady, které jim pomohou ve volbě střední školy. V 8. třídě absolvují předmět Volba povolání, při výběru jim pomáhá školní psycholog a program na Úřadu práce.
Rodiče mohou školu kdykoli navštívit a zúčastnit se výuky, zveme je na Den otevřených dveří, zahradní slavnost, jarmark, ples a dětský karneval, rodičovské kavárny. Pravidelně vyhlašujeme konzultační schůzky společné pro rodiče, učitele a dítě. Několikrát za rok probíhají třídní schůzky. Někteří rodiče využívají tělocvičnu k míčovým hrám. O všech akcích školy se dozvíte na webových stránkách. V rámci volitelného předmětu Žurnalistika vychází školní časopis Tichý výkřik. Připravuje ho asi 15 redaktorů (4. – 9. třída), každoročně probíhá konkurz na šéfredaktora.

Partneři školy

 • Školská rada a rodičovské sdružení
 • Ekologická nadace Sluňákov
 • Klub seniorů Horka
 • Sokol Horka
 • Občanské sdružení ČTYŘLÍSTEK
 • PPP v Olomouci, jmenovitě PhDr. Slavíková, Mgr. Hetová
 • MŠ Horka, Chomoutov
 • ZŠ Droždín
 • ZŠ Skrbeň
Nahrávání...