Charakteristika, umístění, vybavení MŠ

Mateřská škola je součástí základní školy a sídlí v patrové budově naproti ZŠ. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd v barvách duhy. Třída Zelená a třída Oranžová je zaměřena na klasický pedagogický přístup, třída Žlutá a Modrá je s prvky Montessori pedagogiky. Máme k dispozici třídy, herny, kabinety s pomůckami, sklady lůžkovin a přípravny jídla. K pohybovým aktivitám využíváme nově zrekonstruovanou zahradu MŠ s pískovišti, herními a přírodními prvky.

K projektům zaměřeným na ekologickou výchovu využíváme nedalekou CHKO Litovelské Pomoraví. Stravu pro děti zajišťuje školní jídelna. Materiální podmínky jsou dobré, děti mají dostatek hraček a pomůcek. Klademe důraz na to, aby se děti cítily ve třídách příjemně a bezpečně. Součástí celoročního projektu jsou návštěvy divadel a Sluňákova.

Třídy s prvky Montessori jsou vybaveny speciálním nábytkem, didaktickými pomůckami, určené pro danou věkovou kategorii (cvičení praktického života, smyslový materiál, jazyková výchova, matematika a kosmická výchova).

Oba vzdělávací směry jsou v pojetí mateřské školy rovnocenné a poskytují dětem kvalitní a plnohodnotné předškolní vzdělávání. Rodiče mají možnost v rámci mateřské školy zvolit pro své dítě takový vzdělávací způsob, který odpovídá jejich představám a výchovnému stylu v rodině.

KLASICKÝ VZDĚLÁVACÍ SMĚR vychází z tradičního modelu předškolního vzdělávání.

Cílem pedagogických činností je získávání základů klíčových kompetencí, důležitých pro budoucí život dětí. Učitelka umožňuje dětem v řízených i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti přirozeným způsobem a samostatně podporuje jejich zvídavost, individualitu a socializaci.

MONTESSORI PEDAGOGIKA vychází z filozofie a myšlenek Marie Montessori. Třída je uspořádána v souladu se zásadami a principy Montessori pedagogiky, při práci s dětmi jsou využívány skupinové i individuální činnosti.

Společné zásady všech tříd

Největší prioritou pro naši mateřskou školu je „kolektivní duch“. Bez ohledu na výchovný a vzdělávací směr, kterým se každá třída ubírá, mají všichni zaměstnanci stejnou vizi a jednotný postoj k zajištění chodu mateřské školy.

Našim společným cílem jsou šťastné děti a spokojené rodiče. Všechny třídy se řídí školním vzdělávacím programem, který zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech do podoby odpovídající konkrétním potřebám a možnostem dětí.

Režim dne v mateřské škole

6.15 – 9.00 hod.
Scházení dětí, samostatné nebo společné aktivity a hry, pohybové činnosti, pohybové hry, zdravotní cvičení, cvičení s náčiním, na nářadí, relaxační činnosti, hygiena, svačina.

9.00 – 9.45 hod.
Společné činnosti dle tematického plánu.

9.45 – 11.30 hod.
Příprava na pobyt venku, pobyt venku.

11.30 – 12.00 hod.
Oběd a sebeobslužné činnosti

12.00 – 14.00 hod.
Relaxační chvilka s hudbou nebo pohádkou, odpočinek dle potřeby dítěte, klidové činnosti.

14.00 – 16.15 hod.
Svačina, samostatné nebo společné aktivity a hry, pobyt na zahradě, rozcházejí dětí.

Nahrávání...