Jak škola přistupuje k řešení konfliktů

V poslední době se setkáváme s otázkou rodičů, co dělá škola v krizových situacích, kdy dochází k porušování pravidel soužití žáků nebo slušného chování. Rádi bychom na těchto několika řádcích popsali mechanismy, které máme nastaveny k řešení problematického chování žáků.

Škola disponuje školním poradenským pracovištěm (ŠPP), ve kterém působí školní psycholožka Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D., výchovný poradce Mgr. Martin Malenovský a školní metodik prevence Mgr. Miroslav Kubíček. ŠPP úzce spolupracuje s třídními učiteli a vedením školy v řešení výchovně-vzdělávacích problémů žáků. Veškeré podněty, které přicházejí od rodičů, pečlivě vyhodnocujeme a zpravidla konzultujeme v širším týmu.

Celková koncepce řešení problémů se opírá o tzv. Minimální preventivní program, který je ze zákona povinný. Na každý rok máme zpracován program preventivních aktivit, který je zaměřen na jednotlivé typy rizikového chování jako například – šikana, zneužívání návykových látek, rizikové chování na internetu, atp. Škola má zpracovány krizové plány pro případ projevů šikany, skupinového násilí nebo zneužívání návykových látek. Všichni pedagogičtí pracovníci tak vědí, na koho se obracet a jak postupovat v souladu s platnou legislativou.

Téměř všichni pedagogové prošli seminářem Respektovat a být respektován od manželů Kopřivových nebo Evy Lukavské, kooperativním vyučování, kurzem kritického myšlení, komunikace a tvořivého učení. Další pedagogové se zúčastnili projektu Minimalizace šikany a tvorby krizového plánu minimalizace šikany. Věříme, že změna klimatu ve školství může významně přispět k prevenci sociálně-patologických jevů.

Všechny podněty, které přicházejí ze strany zákonných zástupců a žáků školy, vyhodnocujeme a řešíme. Žáci se na nás mohou obracet přes schránku důvěry, která je umístěna v pavilonu A v přízemí, nebo internetovou schránku důvěry na stránce Nenech to být (www.nntb.cz). Rodiče pak nejčastěji kontaktují třídní učitele nebo přímo vedení školy.

Vnímáme, že na začátku je velký rozruch, když se něco stane, ale k širší veřejnosti se pak nedostanou informace o důsledcích a řešení problémů. V mnoha případech jsme nicméně vázáni mlčenlivostí a výsledky šetření se tak často dozví jen zákonní zástupci žáků.

V neposlední řadě se škola snaží těmto incidentům preventivně zabraňovat tím, že vytváříme takové prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře a mají navázány korektní vztahy.

Na prvním stupni všichni žáci naší školy procházejí preventivním programem proti násilí a šikaně Druhý krok. V rámci programu se učí řešit konfliktní situace a zvládat své impulzy. Třídní učitel může s žáky pracovat na tom, aby sami dokázali zvládnout konflikt. Pokud tomu tak není, snaží se do procesu zapojit třídní učitel, nebo se obrátí na ŠPP. Již od prvního stupně jsou žáci na naší škole zvyklí pracovat v komunitním kruhu, kde se často rozkryjí zárodky svárů a rozepří. Na řešení se pak významně podílí i zpětná vazba spolužáků. V každé třídě má rovněž se svými žáky třídnické hodiny třídní učitel, kde je prostor ošetřit vztahy ve třídě. Třídní učitel si ke své práci může pozvat školní psycholožku, nebo metodika prevence.

V komunikaci s rodiči se škola snaží být otevřená a chápe, že rodiče potřebují od školy ubezpečení, že jejich děti jsou ve škole v bezpečí. Škola dostala certifikaci Rodiče vítání a přijímá náměty z řad rodičů k lepší spolupráci.

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.