Informace k provozu školy od 10. května 2021 – nástup žáků 2. stupně

Milí žáci, vážení rodiče,
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně na vzdělávání od pondělí 10. května 2021, a to způsobem „rotační výuky“.
V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci tříd – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.
V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci tříd – 8. A, 8. B, 9. A a 9. B.
Informace k provozu školy:
– pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mají povinnost nosit respirátor, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (ne látkovou).
– testování se provádí u žáků 1. stupně 1x týdně (pondělí) a u žáků 2. stupně 2x týdně (pondělí a čtvrtek), bezprostředně po příchodu do školy
– k testování žáků i zaměstnanců testy určené k samoodběru, u kterých není nutná asistence zdravotnického personálu, jedná o testy Singclean. Tyto testy jsou distribuovány pro všechny žáky a zaměstnance zdarma. Ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření s účinností ode dne 13. dubna 2021, kde je doplněno, že škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.
Seznam povolených Ag testů : https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
Pokud se rozhodnete pro vlastní test, musí testování proběhnout ve škole. Informujte nás prosím předem, nahlaste název Ag testu a číslo ze seznamu. Pomůže nám také, když nás seznámíte s návodem daného testu.


Testování se neprovádí u osob, které:
• doloží negativní výsledek RT – PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV 2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – CoV – 19 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.
• absolvovaly z důvodu onemocnění COVID – 19 izolaci minimálně dle platného mimořádného opatření MZ a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT – PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
– školní jídelna je v provozu. Žáci na prezenční výuce mají oběd přihlášený. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají oběd odhlášený, pokud chtějí oběd odebírat, musí si oběd přihlásit a odebrat do jídlonosiče.
Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se na třídní učitele, případně na vedení školy.
Třídní učitelé vám také sdělí bližší informace k zahájení výuky.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Sylva Stavarčíková

 

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.