Přijímací zkoušky – nové informace

Vážení rodiče,

termíny přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia jsou pro tento školní rok stanoveny Ministerstvem školství ČR následovně:

· ŽÁCI 9. ROČNÍKU ZŠ (pondělí 8. 6. 2020)

· ŽÁCI 7. ROČNÍKU ZŠ (úterý 9. 6. 2020)

· ŽÁCI 5. ROČNÍKU ZŠ (úterý 9. 6. 2020)

Letošní přijímací zkoušky se řídí novým Zákonem č. 135/2020 Sb. (http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym), který přináší několik zásadních změn.

Zde jsou nejdůležitější informace a změny:

· Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (výsledek ale platí pro obě zapsané školy).

· Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

· Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

· Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není v tomto roce odvolání přípustné.

· Nadále platí, že o přijetí dalších uchazečů, kteří zůstali v seznamu přijatých uchazečů „pod čarou“, tedy nebyli přijati, rozhodne ředitel školy podle počtu odevzdaných zápisových lístků, a to až do naplnění kapacity tříd.

· Zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Informace k vyzvednutí zápisového lístku:

Zákonní zástupci žáků 9. ročníku, kteří si dosud v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou nevyzvedli zápisový lístek, tak mohou učinit od pondělí 11. 5. 2020 každý pracovní den od 8:00 do 14:30 v kanceláři školy.

MŠMT ČR připravilo pro žáky připravující se na přijímací zkoušky internetové stránky Přijímačky bez obav: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prijimacky-bez-obav

Mgr. Martin Malenovský

výchovný poradce

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.