Školní družina

 PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE

 HORKA NAD MORAVOU

 

Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

 Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. Děti jsou rozděleny do sedmi oddělení, kapacita je 189 žáků 1.stupně ZŠ. V současné době pracuje v odděleních sedm vychovatelek. Místnosti školní družiny se nacházejí v suterénu pavilonu A, v pavilonu D a C.

K dispozici máme tělocvičnu, cvičnou kuchyň, počítačové učebny, keramickou dílnu, venkovní učebnu, sportovní areál. K rekreačním a pohybovým aktivitám využíváme školní zahradu, hřiště v obci, blízké okolí školy, CHKO Litovelské Pomoraví.

Všechny děti ŠD se stravují ve školní jídelně. Materiální podmínky jsou dobré, pravidelně vybavujeme školní družinu novými hračkami a pomůckami. Školní družina nabízí žákům smysluplné využívání volného času před začátkem vyučování a po jeho ukončení. Poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebe- obsluhy, společenského chování a soužití v kolektivu, kamarádství, podporujeme čtenářství a navazujeme spolupráci s rodiči.

Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků.

Součástí programové nabídky jsou zájmové kroužky ŠD – Výtvarník, Čtenář, Flétna, Keramika, Aerobic, Joga pro děti, Dílničky a program Děti na startu.

 Provoz školní družiny: 6:20 – 7:50

                                         11:30 – 17:00

 

 Charakteristika dětí

 Program ŠD Kamarádi je tvořen pro děti 1. – 4. ročníku. Účastní se děti zapsané k pravidelné docházce, ale i děti čekající na zájmové kroužky.

 

 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou zařazeni do běžné výuky s uplatněním individuálního a diferencovaného přístupu pedagogů. Vychovatelky ve školní družině spolupracují s třídními učiteli, konzultují výchovné a vzdělávací metody, využívají vhodné didaktické pomůcky. Samozřejmostí je spolupráce s rodiči.

Dle aktuálních možností, podmínek školy a odbornosti vychovatelek lze při výchovných činnostech ve školní družině rozvíjet talent mimořádně nadaných žáků. Je uplatňován individuální přístup, zadávání rozšiřujících a doplňujících úkolů v oblasti zájmové činnosti.

Ve dvou odděleních školní družiny pracují speciální pedagogové.

Personální podmínky

Vzdělávání je řízeno kvalifikovanými vychovatelkami, které absolvovaly střední nebo vysokou pedagogickou školu.

 

 Priorita školní družiny

Utváření kamarádských vztahů

Cílené ovlivňování volného času

Využití CHKO Litovelské Pomoraví a blízkého okolí k rekreaci a pohybu

Spolupráce s rodiči

Rozvoj čtenářství

 Spolupráce se školou a rodiči

Podílíme se na akcích organizovaných školou a organizujeme družinové akce pro rodiče a děti (viz školní kalendárium).

 

Zájmové kroužky školní družiny:

 

 

den

kroužek

čas

vychovatelka

Po

KERAMIKA 2.-5.tř.

 

15:30-17:00

J. Skřivánková

Út

ČTENÁŘ 2.-4.tř.

JÓGA PRO DĚTI 1.tř.

VÝTVARNÍK 1.tř.

15:00-16:30

15:00-16:00

15:30-16:30

A. Kamínková

J. Skřivánková

M. Žitníková

St

DÍLNIČKY 2.-5.tř.

 

 

JÓGA PRO DĚTI 2.-3.tř.

15:00-16:00

 

 

15:00-16:00

D.Slámová,

B. Lahová

 

J.Skřivánková

Čt

FLÉTNA

 

DĚTI NA STARTU 1.tř.

2.-5.tř.

15:30-16:30

 

14:30-15:30

15:30-16:30

A.Kamínková

 

J.Skřivánková

M.Stavarčíková

AEROBIC 2.-5.tř.

14:30-15:30

J. Skřivánková

 

Keramika a Dílničky: poplatek na spotřební materiál 200,-Kč /rok

Činnost všech kroužků bude zahájena v týdnu od 2.10.2017.

 

  • DĚTI NA STARTU – anotace kroužku

 Všeobecná pohybová příprava dětí  mladšího školního věku, zaměřená na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

 Co se děti naučí ?

Jak ovládat své tělosprávně běhatudělat kotrmelecskákat, padatnebát se míče.

Děti si vytváří základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času!

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Vážení rodiče,

při vyzvedávání dítěte ze ŠD zvonte na příslušné oddělení

a vyčkejte na jeho příchod!

 

Ranní provoz je od 6:20 hodin v ŠD III. – pavilon A.

Oddělení

Vychovatelka

Zvonek

 

ŠD I.

1.A, 3.A

 

Jiřinka Skřivánková

 

32

 

ŠD II.

3.M

 

Bc. Jitka Štefková

Montessori

 

31

 

ŠD III.

2.A

 

Miluše Žitníková

vedoucí vychovatelka

 

15

 

ŠD IV.

1.M

 

Mgr. Aneta Kamínková

Montessori

 

26

 

ŠD V.

1.A, 4.A

 

Daniela Slámová

 

 

25

ŠD VI.

4.A, 4.M,

5.A, 5.M

 

Martina Stavarčíková

 

33

 

 

ŠD VII.

2.M

 

Barbora Lahová

Montessori

 

27

 

 Případné dotazy zodpovíme na ŠD III.!

Vychovatelky ŠD